کادر اجرایی

مینا علیزاده

معاون آموزشی

مهدیه براتی

معاون اجرایی

مژده کمال

معاون اجرایی

تیم مشاوره

هدی ابراهیمی

مشاور تحصیلی

مرجان گلدار

مشاور تحصیلی

زهرا زهره وند

مسئول پایه

دبیران دوره یک متوسطه

مریم اژدری

دبیر ادبیات

زینب جراحی زاده

دبیر تاریخ و جغرافیا

نوشین خانلر

دبیر زیست

مینا جوادی

دبیر ریاضی

دبیران دوره دو متوسطه

محبوبه شهبازی

دبیر عربی

نفیسه موسوی

دبیر ادبیات

الهه رضایی

دبیر ادبیات

اساتید کنکور

مهسا پیشه ورز

دبیر زبان