کادر آموزشی-اجرائی سرآمد

الهام عظیمی

معاون آموزشی

فرشته صمدی

معاون آموزشی

دبیران سرآمد

دبیران دوره دوم متوسطه دبیرستان سرآمد

پیمان غلامی

دبیر فیزیک

علیرضا رازمند

دبیر ریاضیات

رویا سلطانی

دبیر زیست شناسی