فرآیند بهبود مستمر در مدرسه

نویسنده : saramad موضوع : آموزش, دبستان, دبیرستان 1 دیدگاه

فرآیند بهبود مستمر در مدرسه

کایزن چیست ؟

کایزن در ژاپن طي جنگ جهاني دوم بوجود آمده است که تعریف آن تغییر به سمت بهتر شدن یا بهبود مستمر و تدریجي است .در واقع کایزن بر این فلسفه استوار است که برای ایجاد بهبود در سازمان ها لازم نیست به دنبال تغییرات انفجاری یا ناگهاني باشیم، بلکه هر نوع بهبود یا اصلاح به شرط آنکه پیوسته و مداوم باشد، ارتقای بهره وری را در سازمان ها به ارمغان خواهد آورد.
معني اصلي واژه کایزن ساده و گویاست :کایزن یعني بهبود مستمر، بهبود مستمری که تمامي افراد یعني مدیران و کارکنان را در بر مي گیرد. از مدیریت بالا گرفته تا پایین ترین قسمت ها. فلسفه کایزن براین اصل استوار است که شیوه زندگي انسان شامل زندگي شغلي، زندگي اجتماعي و زندگي خانوادگي باید پیوسته و مداوم بهبود یابد .فرهنگ کایزن و تعامل آن در بین لایه ها و سازمانهای مختلف اجتماعي در ژاپن باعث شده است تا کارمند از مدیر بیاموزد و مدیر از ایده های کارمند بهره مند گردد و هر کسي که با ارائه بیشنهادات مداوم در بهبود و توسعه سهمي داشته باشد، مورد تشویق قرار مى گیرد.

پیام استراتژی کایزن

در این جمله خلاصه میشود که حتي یک روز را نباید بدون ایجاد نوعي بهبود در یکي از بخشهای سازمان یا شرکت سپری نمود. ارائه پیشنهادات الزاما ماهي یا سالي یکبار نیست بلکه مستمر است. برای مثال شرکت تویوتا که یکی از شرکت های به نام در به کارگیری کایزن است در سال 1999، 7000 کارمند این شرکت75000 پیشنهاد ارایه دادند که 99 درصد آنها اجرایی شد.

اصول کایزن

1- نگویید چرا این کار انجام نمي شود . .فکر کنید چگونه مي توانید آن را انجام دهید.
2- در مورد مشکل به وجود آمده نگراني به خود راه ندهید. همین الان برای رفع آن اقدام نمایید.
3- از وضعیت موجود راضي نباشید. باور داشته باشید که همیشه راه بهتری هم وجود دارد.
4- اگر مرتکب اشتباه شدید ، بلافاصله در صدد رفع اشتباه برآیید.
5- برای تحقق هدف به دنبال کمال مطلوب نگردید. اگر 60 درصداز تحقق هدف اطمینان دارید دست بکار شوید.
6- برای پي بردن به ریشه مشکلات 5 بار بپرسید چرا؟
7- گمبا محل واقعي رویداد خطاست. سعي نکنید از دفتر کار خود مشکلات محیط را حل کنید.
8- همیشه برای حل مشکل از داده و اطلاعات کمي و به روز استفاده کنید. .
9- برای حل مشکل از خرد خود استفاده کنید. اگر عقلتان به جایي نمي رسد، آن را در همکارانتان بجویید و از خرد جمعي استفاده کنید.
10- هیچ وقت جزئیات و نکات ریز مسئله را فراموش نکنید. ریشه بسیاری از مشکلات بزر گ همین نکات ریز است.